Regulamin

Informacje prawne – Regulamin strony internetowej Motorecenzje.com

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa: Konto użytkownika strony internetowej Motorecenzje.com, jest udostępniana przez osoby prywatne, na zasadach określonych w tym Regulaminie.
Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

§ 1
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.
motorecenzje.com – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiadają członkowie zespołu Motosapiens i dostępne są pod adresem www.motorecenzje.com.
Administrator – podmiot udostępniający Konto użytkownika.
Konto, Konto użytkownika – zbiór funkcji dostępnych dla użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do panelu Motorecenzje.com oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem serwisu wymagających zalogowania.
Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.
Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika w procesie zakładania Konta.
Baza profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika. Baza profili podlega ochronie prawnej przewidzianej obowiązującymi przepisami.

§ 2
Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta. Dany użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

§ 3
Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a) zaakceptował Regulamin,
b) podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4
Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią). W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez użytkownika.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników serwisu, dokłada jednak starań, aby zachęcać ich do kulturalnego i rzetelnego wypowiadania się na temat produktów, sklepów, serwisów czy usług. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, lub nawołujące do nienawiści są usuwane bez ostrzeżenia.

§ 5
Ważność Konta; kasowanie Kont użytkownikуw

Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta. Rezygnacja skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych na stronie motorecenzje.com oraz usunięciem danych osobowych użytkownika. Rezygnacji można dokonać wybierając odpowiednią opcję w Panelu użytkownika. Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
a) użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,
b) zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług serwisu przez innych użytkowników,
c) z Konta użytkownika korzystają osoby trzecie,
d) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin.

§ 6
Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konto użytkownika strony motorecenzje.com. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich opcji w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: [email protected] Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez administratora. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8
Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Administrator motorecenzje.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, będzie komunikował się z użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był aktualny. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres [email protected]\

Motorecenzje
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło
Porównaj produkty
  • Total (0)
Porównaj
0