Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MOTORECENZJE.COM

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA MOTORECENZJE.COM
 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W MOTORECENZJE.COM
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
 6. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 7. OPINIE I OCENY W MOTORECENZJE.COM
 8. USŁUGI REKLAMOWE
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://motorecenzje.com (dalej jako: „Motorecenzje.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z Motorecenzje.com, regulują w szczególności zasady korzystania z zasobów i funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Motorecenzje.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Małgorzata Smakosz prowadząca działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) przy ul. Starowiślnej w Warszawie, posiadająca: adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 690 016 616.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących konsumentami przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  4. PRAWO AUTORSKIE ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 
  6. MOTORECENZJE.COM, SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://motorecenzje.com.     
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  8. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Motorecenzje.com.
  9. USŁUGODAWCA – Małgorzata Smakosz prowadząca działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) przy ul. Starowiślnej w Warszawie, posiadająca: adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 690 016 616
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 1. ROLA MOTORECENZJE.COM

Motorecenzje.com to przede wszystkim portal o szeroko pojętej tematyce motocyklowej, w którym znaleźć można m. in. informacje o firmach, produktach i usługach związanych z motocyklami. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapoznać się z recenzjami motocykli i innych produktów z kategorii motoryzacji udostępnianymi przez Usługodawcę oraz zespół Motorecenzje.com, a z drugiej strony może także sam dodawać własne treści oraz dzielić się swoimi opiniami, ocenami i komentarzami z pozostałymi Użytkownikami Serwisu.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Motorecenzje.com.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Motorecenzje.com dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Usługodawca nie gwarantuje aktualności, rzetelności i wiarygodności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników, w szczególności w ramach dodawanych przez nich opinii i komentarzy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych).
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W MOTORECENZJE.COM
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:
 1. Rejestracja i prowadzenie Konta.
 2. Wyszukiwanie, przeglądanie oraz dodawanie opinii i ocen o firmach, produktach i usługach motocyklowych dostępnych w Motorecenzje.com.
 3. Przesłanie własnej propozycji firmy, produktu lub usługi motocyklowej, która może zostać następnie dodana na stronie Motorecenzje.com i może stać się przedmiotem opinii i ocen Użytkowników.
 4. Przesłanie zgłoszenia do wystąpienia w wideorecenzji nagrywanej przez Usługodawcę.
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 2. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
 1. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Motorecenzje.com, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą Konto zostaje utworzone i zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej między Użytkownikiem i Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Użytkownik obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Konta w razie ich zmiany.
 3. Użytkownika obowiązany jest zachować dostęp do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.
 4. Użytkownik bez zgody Usługodawcy może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].    
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w ostateczności także wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej i usunięcia Konta Użytkownika wyłącznie z ważnych powodów, to jest: (1) gdy Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) gdy działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego; (3) gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, szczególnie poprzez naruszenie zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania treści prawnoautorskich znalezionych w Motorecenzje.com do obrotu; (4) gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu; albo (6) gdy Użytkownik dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i Serwisu Internetowego.
 7. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie do Konta ani korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Ponowna aktywacja Konta następuje po potwierdzeniu ustania wszystkich przyczyn będących podstawą zawieszenia Konta.
 8. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail.
 9. W przypadku gdy zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto i przypisane do niego dane zostają bezpowrotnie usunięte.
 10. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych Użytkownika przez Usługodawcę w pozostałych celach przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Motorecenzje.com.
 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Jedną z podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest możliwość wprowadzania przez Użytkowników własnych treści i danych, które przechowywane są następnie w systemie teleinformatycznym Motorecenzje.com i mogą stać się widoczne dla innych osób korzystających z Serwisu Internetowego. Treści, o których mowa w niniejszym punkcie 6. Regulaminu, obejmują w szczególności wszelkie formy wypowiedzi, komentarze, oceny, opinie, w tym zdjęcia lub inne materiały dodawane przez Użytkownika na stronach Serwisu lub przesyłane za jego pośrednictwem.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu treści i dane.
 3. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
 4. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie Internetowym zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.
 5. Treści Użytkowników nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, a także treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych w stosunku do Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 6. Komentarze i opinie Użytkowników powinny odpowiadać tematyce Serwisu Internetowego oraz odnosić się do komentowanej treści. Komentarze i opinie powinny być formułowane w powszechnie zrozumiałej formie i w języku polskim.
 7. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiło bezprawne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie treści przez Użytkownika w Motorecenzje.com, ze strony osób trzecich, w tym organów administracji publicznej, z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy administracji publicznej na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca przestrzega art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Serwisie danych Użytkowników. 
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu treści, które naruszają postanowienia niniejszego punktu Regulaminu.
 1. OPINIE I OCENY W MOTORECENZJE.COM
    1. Usługodawca nie weryfikuje, czy opinie, oceny i komentarze dodawane przez Użytkowników na temat jakichkolwiek produktów i usług prezentowanych w Motorecenzje.com, w szczególności produktów i usług podmiotów trzecich niezależnych od Usługodawcy, pochodzą od osób, które faktycznie dokonały zakupu lub korzystały z danego produktu lub usługi. Usługodawca zapewnia jedynie o rzetelności i autentycznym charakterze recenzji publikowanych przez zespół Motorecenzje.com, jednak nie ma możliwości weryfikowania wiarygodności opinii, ocen lub komentarzy Użytkowników. Wszelkie opinie, oceny i komentarze dodawane samodzielnie przez Użytkowników mogą pochodzić zarówno od osób, które faktycznie dokonały zakupu lub korzystały z danego produktu lub usługi, jak również od osób, które nie miały nigdy kontaktu z danym produktem lub usługą.
    2. Dodawanie opinii, ocen lub komentarzy przez Użytkowników nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub podmiotów trzecich. Użytkownik dodając opinię, ocenę lub komentarz obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
    3. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji firm, produktów lub usług oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Użytkowników w celu promowania swoich lub cudzych produktów i usług. Usługodawca udostępnia na stronach Motorecenzje.com wszystkie opinie Użytkowników, w tym pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia opinii o charakterze sponsorowanym.
    4. Wszelkie uwagi czy też zastrzeżenia dotyczące opinii, ocen lub komentarzy Użytkowników oraz ich autentyczności mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 11. Regulaminu.
 1. USŁUGI REKLAMOWE
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom także skorzystanie z odpłatnych usług dodatkowych, które polegają na wynajmie określonej powierzchni reklamowej na stronach Serwisu Internetowego w celu wyświetlania treści reklamowych Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące formy, zakresu i kosztów usług dodatkowych stanowią każdorazowo przedmiot indywidualnych uzgodnień między zainteresowanym Użytkownikiem i Usługodawcą.
 2. Celem skorzystania z usług dodatkowych w zakresie zamieszczenia reklam lub banerów reklamowych w Serwisie Internetowym, niezbędny jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą z użyciem formularza kontaktowego lub danych Usługodawcy wskazanych na wstępie Regulaminu. 
 3. Umowa o świadczenie usług reklamowych opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu zawierana jest poza Serwisem Internetowym, w wyniku zgodnych ustaleń stron prowadzonych na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. O ile strony nie postanowią inaczej, do umowy o świadczenie usług reklamowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza ogólne warunki korzystania z Serwisu wskazane w postanowieniach punktu 3. Regulaminu.
 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Motorecenzje.com. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected].
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 1. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Usługodawca w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazuje, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Niezależnie od pkt. 11.1 Regulaminu, Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Motorecenzje.com nie zawiera z konsumentami umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.
 3. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów zgodnie z zasadami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
 4. Postanowienia niniejszego punktu 11. Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: : https://polubowne.uokik.gov.pl/. 
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
    1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
    2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
    3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
    4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
    5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty maksymalnie jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy lub niezwiązanych z tą umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
    6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i inne oznaczenia handlowe występujące na stronach Motorecenzje.com, szczególnie w udostępnianych recenzjach produktów i usług motocyklowych, do których wyłączne prawa przysługują podmiotom trzecim, używane są przez Usługodawcę jedynie w celach informacyjnych w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu: 
     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 2. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. o korzystanie z Usługi Elektronicznej – Konto), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Motorecenzje.com

Motorecenzje
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło
Porównaj produkty
 • Total (0)
Porównaj
0